[section_title text_align=”align-left”]OKOLICE MORZA MARTWEGO – MASADA[/section_title]

Morze Martwe?- znajduje si? zaledwie 25 minut jazdy od Jerozolimy. Jego okolica zapewnia unikalny zestaw atrakcji. Za Jerozolim?, krajobraz bardzo zmienia si?, jedziemy do najni?szego miejsca na ?wiecie, jest to najwi?ksza depresja 🙂

Ruszamy do Masady!.
Mijamy po drodze znak “poziom Morza” i Miasto Jerycho. Masada zosta?a zbudowana przez kr?la Heroda i pe?ni?a rol? pa?acu zimowego, jest tak?e znana jako ostatnia ostoja ?yd?w pod koniec Wielkiego Buntu 6670 n.e. Na g?r? dostajemy si? kolejk? linow?, jest r?wnie? szlak dla pieszych. Zewsz?d otacza nas widok pustyni. Przebieg historycznych zdarze? odtworzony zosta? w Muzeum Masady. Znajduj? si? tam bogactwo zabytk?w w doskonale zaplanowanym wn?trzu wystawy. W pobli?u Ein Gedi mo?emy zje?? obiad, a nast?pnie wybra? si? na spacer w Ogrodzie Botanicznym urz?dzonym w kibucu. Mo?emy uda? si? do rezerwatu przyrody Ein Gedi, a mo?e nawet wspina? i p?ywa? w potoku “Nahal David”, lub zwiedza? dobrze zachowane mozaiki pod?ogowe staro?ytnej synagogi Ein Gedi.

W drodze powrotnej zobaczymy groty skalne, a tak?e zatrzymamy si? i zwiedzimy Qumran w pobli?u znaleziono s?ynne zwoje. Ponad 970, zwoje zosta?y ukryte w 11 jaskiniach wok?? Qumran oko?o 2000 lat temu. Podczas zwiedzania, zobaczymy wiele znalezisk i b?dziemy mie? poj?cie o ich znaczeniu, szczeg?lnie dla wczesnego chrze?cija?stwa. Ale oczywi?cie wycieczka nad Morze Martwe nie jest kompletna bez k?pieli w samym morzu! Woda i b?oto z Morza Martwego maj? warto?? lecznicz?, b?dziemy mie? okazj? o tym si? przekona?.

Je?li Pa?stwo chcecie mo?emy r?wnie? odwiedzi? sklep fabryczny AHAVA, znane z marki kosmetyk?w z Morza Martwego. Odm?odzeni, zm?czeni i szcz??liwi, jeste?my gotowi do powrotu do Jerozolimy. Po drodze, “je?li czas na to pozwala”, mo?emy zatrzyma? si? w miejscu chrztu nad Jordanem (Kasr ElYahud) i zobaczy? Prawos?awny Klasztor ?wi?tego Grzegorza.